Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Utworzono dnia 12.02.2018
Czcionka:

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Gen. Bronisława Kwiatkowskiego w MAZURACH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59)

2. Uchwała Rady Gminy Raniżów nr XXIV/146/17 z dnia 30.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Raniżów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

3. Zarządzenie Wójta Gminy Raniżów nr 4/2018 z dnia 24.01.2018 r. w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2018/2019 harmonogramu czynności i zasad w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raniżów.

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

 1. Obwód Szkoły Podstawowej im. Gen. Bronisława Kwiatkowskiego w Mazurach obejmuje miejscowości: Mazury, Zielonka - Mazury 211,Zielonka - Mazury 217, Zielonka - Mazury 217A.
 2. Karta zgłoszenia dziecka do szkoły oraz wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z załącznikami dostępne są w sekretariacie Zespołu Placówek Oświatowych w Mazurach lub na stronie internetowej www.spmazury.szkolna.net.
 3. Wypełnione karty zgłoszenia oraz wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Szkoły w okresie od 9 lutego do 8 marca 2018 roku.

 

 

ZASADY OGÓLNE

 

 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 2. Dzieci 6 letnie mają prawo do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej o ile korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 3. Dzieci 6 letnie, które nie korzystały z wychowania przedszkolnego mogą rozpocząć naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, jeżeli posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rozpoczęcie obowiązku szkolnego dzieci 7 letnich może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 5. Dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, złożony nie później niż do 31 sierpnia, odracza rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.
 6. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.
 7. Do klasy pierwszej ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Gen. Bronisława Kwiatkowskiego w Mazurach przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej na podstawie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO SZKOŁY wypełnionej przez rodziców – załącznik nr 1.
 8. Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej szkoły podstawowej przeprowadza się dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
 9. Jeżeli przyjęcie ucznia zamieszkałego poza obwodem szkoły wymaga zmian w organizacji pracy placówki powodujące dodatkowe skutki finansowe, dyrektor może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody Wójta Gminy Raniżów.
 10. Podstawowa rekrutacja dzieci do klasy pierwszej odbywa się raz w roku w terminie podanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
 11. Rodzice/opiekunowie prawni ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej obowiązani są złożyć do dyrektora szkoły, w oznaczonym terminie, prawidłowo wypełniony WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY - załącznik nr 2 wraz z niezbędnymi dokumentami.

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI I TERMINÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM NA ROK SZKOLNY 2018/2019 DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Gen. Bronisława Kwiatkowskiego w Mazurach

 

 

l.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1.

 

1). Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej przez rodziców uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły

2). Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej przez rodziców uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

9.02.2018-08.03.2018

do 8.06.2018 r.

 

2.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków przyjęcie do szkoły podstawowej kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

11.03.2018-14.03.2018

do 18.06.2018

 

3.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15.03.2018

22.06.2018

 

4.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

18.03.2018-25.03.2018

22.06.2018-27.06.2018

 

5.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29.03.2018

28.06.2018

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klasy pierwszej szkoły podstawowej zamieszkałych poza obwodem szkoły organ prowadzący określa kryteria i dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
 2. Kryteria określone przez organ prowadzący są punktowane, przy czym wartość każdego z kryteriów jest różna.
 1. Kryteria określone przez Gminę Raniżów:

l.p.

Kryteria

Liczba punktów

Dokumenty do potwierdzenia kryteriów

1

Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Raniżów

20

Pisemne oświadczenie rodziców/rodzica samotnie wychowującego dziecko/opiekunów prawnych/opiekuna o spełnieniu tego kryterium.

2

Kandydat uczęszczał do przedszkola, oddziału przedszkolnego zlokalizowanego w danej szkole podstawowej

10

Pisemne oświadczenie rodziców/rodzica samotnie wychowującego dziecko/opiekunów prawnych/opiekuna o spełnieniu tego kryterium.

Dane potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki

3

Rodzeństwo kandydata uczęszcza już do danej szkoły podstawowej

5

Pisemne oświadczenie rodziców/rodzica samotnie wychowującego dziecko/opiekunów prawnych/opiekuna o spełnieniu tego kryterium.

Dane potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej jednostki

4

Praca zarobkowa: rodzica/rodziców/opiekuna prawnego/opiekunów prawnych lub prowadzenie przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pobieranie nauki w systemie dziennym

5

Oświadczenie rodziców/rodzica samotnie wychowującego dziecko/opiekunów prawnych/opiekuna o zatrudnieniu lub prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pobieraniu nauki w systemie dziennym

TOK POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Dyrektor wyznacza skład komisji oraz jej przewodniczącego.
 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.
 4. Komisja rekrutacyjna rozpatruje wnioski.
 5. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Wójta Gminy Raniżów o potwierdzenie tych okoliczności.
 6. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach Wójt Gminy Raniżów korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych i organizacji pozarządowych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach.  
 7. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.
 8. W przypadku, gdy liczba wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej jest mniejsza od ilości wolnych miejsc w klasie pierwszej, dyrektor może odstąpić od powoływania komisji rekrutacyjnej.

 

USTALENIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA PODSTAWIE KRYTERIÓW

 

 1. W przypadku, gdy liczba miejsc w klasie pierwszej szkoły podstawowej jest mniejsza niż liczba kandydatów, komisja rekrutacyjna ustala kolejność ich przyjmowania na podstawie kryteriów.

 

 1. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia

 

POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICÓW WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO SZKOŁY

 

Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają w sekretariacie Zespołu Placówek Oświatowych w Mazurach w terminie od dnia 18 marca do dnia 25 marca 2018 roku, pisemne oświadczenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Raniżowie – załącznik nr 3.

 

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkoły w formie pisemnej w ustalonym w harmonogramie terminie, jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

 

PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

1.    Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia, a rodzice/opiekunowie prawni potwierdzili wolę zapisu w ustalonym terminie.

 

 1. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości, w widocznym miejscu w siedzibie danej szkoły, listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia lub liczbę wolnych miejsc.

 

 1. Oddział klasy pierwszej liczy nie więcej niż 25 osób.

 

 1. Do poszczególnych oddziałów, w miarę możliwości zapisuje się jednakową liczbę uczniów stosując zasadę koedukacyjności – równomiernego podziału na dziewczynki i chłopców w klasie.

 

 1. Informację o przydzieleniu dziecka do konkretnej klasy podaje się rodzicom/opiekunom prawnym do wiadomości na zebraniu organizacyjnym, którego termin ustala dyrektor szkoły.

 

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły.

 

 1. Komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodzica uzasadnienie, które zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, liczbę punktów uzyskanych przez dane dziecko oraz najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia dziecka do szkoły.

 

 1. Rodzic/opiekun prawny może również wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

 1. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

 1. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 

 1. Dane osobowe kandydata zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja tego postępowania są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń odpowiednio korzysta z nauki w szkole podstawowej.

 

 1. Dane osobowe kandydata nieprzyjętego zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 1. Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń stronie internetowej Szkoły Podstwowej w Mazurach.

 

 

Mazury, dn. 26.01.2018 r.

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 141

W poprzednim tygodniu: 269

W tym miesiącu: 602

W poprzednim miesiącu: 1016

Wszystkich: 23785

Reforma edukacji

Rekrutacja