Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Utworzono dnia 31.01.2018
Czcionka:

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
WCHODZĄCEGO W SKŁAD ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  W MAZURACH
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59)
 2. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60)
 3. Uchwała Rady Gminy Raniżów nr XXIV/147/17 z dnia 30.03.2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raniżów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia.
 4. Zarządzenie Wójta Gminy Raniżów nr 4/2018 z dna 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności i zasad w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Raniżów.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.
 2. Dzieci już uczęszczające do przedszkola, nie uczestniczą w rekrutacji pod warunkiem, że ich rodzice/opiekunowie prawni w terminie, złożą deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu -załącznik nr 1. Niezłożenie  deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
 3. Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu oraz wnioski o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami można pobrać w Zespole Placówek Oświatowych w Mazurach,  lub ze strony internetowej  www.spmazury.szkolna.net
 4. Wypełnione deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy złożyć w sekretariacie Zespołu Placówek Oświatowych w Mazurach, w godzinach od 7.30 do 13.00 w terminie od dnia 1 lutego do dnia 8 lutego 2018 roku.
 5. Wypełnione wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami należy składać
  w sekretariacie Zespołu   w okresie od 9 lutego do 2 marca 2018 roku.

 

ZASADY OGÓLNE

 

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat.
 2. Obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego są objęte dzieci w wieku 6 lat.
 3. Dzieci w wieku 3 i 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 6. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się raz w roku w terminie podanym
  w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
 7. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka (kandydata).
 8. Rodzice/opiekunowie prawni ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola obowiązani są złożyć u dyrektora przedszkola, w oznaczonym terminie, prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie do przedszkola - załącznik nr 2 wraz z niezbędnymi dokumentami.

 

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI I TERMINÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM I POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJACYM NA ROK SZKOLNY 2017/2018 DO PRZEDSZKOLA

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 1.  

Rodzica/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.

01.02.2018-08.02.2018r.

 

 1.  

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

09.02.2018-02.03.2018 r.

26.03.2018-30.04.2017 r.

 1.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków p przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wezwań po przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach lub wniosków do Wójta Gminy Raniżów o potwierdzeniu miejsca zamieszkania.

05.03.2018-09.03.2018 r.

06.05.2018-10.05.2018 r.

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12.03.2018 r.

13.05.2018 r.

 1.  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

13.03.2018-23.03.2018 r.

14.05.2018-20.05.2018 r.

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26.03.2018 r.

25.05.20180 r.

 

KRYTERIA PRZYJĘĆ

 

 1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Raniżów.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami.
 3. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Raniżów mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z kryteriami, są nadal wolne miejsca
  w przedszkolu.
 4. Procedura rekrutacyjna składa się z dwóch etapów.
 5. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe, które posiadają jednakową wartość:
  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Pouczenie: Za osobę samotnie wychowującą dziecko na potrzeby postępowania rekrutacyjnego uznaje się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Oświadczenie samotnego rodzica musi dotyczyć stanu rzeczywistego. Pojęcia osoby samotnie wychowującej dziecko nie można bowiem odczytywać w ten sposób, że jest nią każda osoba mająca dzieci
i znajdująca się w stanie wolnym (por. wyrok NSA z dnia 30 czerwca 2009 r., II FSK 279/08) Oświadczenie twierdzące zatem mają prawo złożyć wyłącznie osoby, które w rzeczywistości samotnie troszczą się                 o codzienne zaspokajanie potrzeb dziecka, nie zaś osoby, które mają władzę rodzicielską i jednocześnie formalnie są stanu wolnego.

 1. W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę kryteria określone przez Radę Gminy Raniżów, które są punktowane, przy czym wartość każdego z nich jest różna:
  1. praca zarobkowa rodzica/rodziców/opiekuna prawnego/opiekunów prawnych lub prowadzenie przez nich pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pobieranie nauki w systemie dziennym - 10 pkt,
  2. rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola – 8 pkt,
  3. kandydat, który został zgłoszony na pobyt w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie ponad podstawę programową – 5 pkt.

 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE
KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH

 

Spełnianie powyższych kryteriów należy potwierdzić dołączając do wniosku niezbędne dokumenty:

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - załącznik nr 3,
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.poz. 2046 i 1948) lub jego notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu,
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub ich notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem - oświadczenie - załącznik nr 4,
 4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860) lub jego notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu,
 5. pisemne oświadczenie każdego z rodziców/rodzica samotnie wychowującego/opiekunów prawnych/opiekuna o zatrudnieniu lub prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pobieraniu nauki w systemie dziennym – załącznik nr 5,
 6. pisemne oświadczenie rodziców/rodzica samotnie wychowującego/opiekunów prawnych/opiekuna
  o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do Publicznego Przedszkola w Mazurach-załącznik nr 6,
 7. pisemne oświadczenie rodziców/rodzica samotnie wychowującego/opiekunów prawnych/opiekuna
  o pobycie kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie ponad podstawę programową -załącznik nr 7.

 

TOK POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna.
 2. Dyrektor przedszkola wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.
 4. Komisja rekrutacyjna rozpatruje wnioski.
 5. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Wójta Gminy Raniżów o potwierdzenie tych okoliczności.
 6. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach Wójt Gminy Raniżów korzysta
  z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych i organizacji pozarządowych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579).
 7. W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

USTALENIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH NA PODSTAWIE KRYTERIÓW

 

 1. W przypadku, gdy liczba miejsc w przedszkolu jest mniejsza niż liczba kandydatów, komisja rekrutacyjna ustala kolejność ich przyjmowania na podstawie kryteriów.
 2.  Komisja rekrutacyjna w pierwszej kolejności bierze pod uwagę kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
  i gdy przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, prowadzi się drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym bierze się pod uwagę kryteria określone przez Radę Gminy Raniżów.
 4. W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów o przyjęciu do przedszkola decyduje wcześniejsza data urodzenia dziecka, a w dalszej kolejności termin złożenia wniosku.
 5. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu         w siedzibie danego przedszkola, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola.

 

 

POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICÓW WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają w sekretariacie Zespołu Placówek Oświatowych w Mazurach w terminie od dnia 21 kwietnia do dnia 24 kwietnia 2017 roku, pisemne oświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola – załącznik nr 8 .Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola, w formie pisemnej w ustalonym w harmonogramie terminie, jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 

 1. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty i rodzice/opiekunowie prawni potwierdzili wolę zapisu w ustalonym terminie.
 2. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów  nieprzyjętych do przedszkola lub informację o liczbie wolnych miejsc. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.
 3. Listy podane do publicznej wiadomości są publikowane nie dłużej niż do upłynięcia terminów odwoławczych w postępowaniu rekrutacyjnym lub uzupełniającym prowadzonym w danym roku kalendarzowym.

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 2. Komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodzica uzasadnienie, które zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, liczbę punktów uzyskanych przez dane dziecko oraz najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia dziecka do przedszkola.
 3. Rodzic/opiekun prawny może również wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 

 1. Dane osobowe kandydata zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja tego postępowania są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń odpowiednio korzysta z wychowania przedszkolnego.
 2. Dane osobowe kandydata nieprzyjętego zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
 4. Regulamin zostanie podany do wiadomości rodziców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
  w przedszkolu i stronie internetowej Zespołu Placówek Oświatowych w Mazurach.

 

 

 

 

Mazury, dnia   31.01.2018 r.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1
do Regulaminu Rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola

DEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Zespół Placówek Oświatowych w Mazurach Publiczne Przedszkole, Mazury 128, 36-130 Raniżów

tel. 17/22 85 013, e-mail: zpomazury@interia.pl

 

Deklaruję w roku szkolnym 2018/2019 kontynuację wychowania przedszkolnego mojego dziecka:
 

DANE DZIECKA:

 1.  

Imię i nazwisko

 

 1.  

Data urodzenia

 

 1.  

Adres zamieszkania

 

 

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW:

MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

 1.  

Imię i nazwisko

 

 

 1.  

Telefon kontaktowy

domowy

 

 

komórkowy

 

 

UWAGI RODZICÓW

Oddział przedszkolny do którego będzie uczęszczać dziecko (zaznaczyć X)

 

 

Deklarowana liczba godzin pobytu dziecka

 

 

INNE UWAGI (np. informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w przedszkolu):

 

             

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji.
Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami). Rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

Administratorem danych jest Przedszkole Samorządowe w Mazurach.

 

Mazury, dnia ………………………

                                                        ………………………………………………………………………….                …………………………………………………………………………
                                                  Podpis matki/prawnej opiekunki                                                                        Podpis ojca/prawnego opiekuna

 

 

Załącznik nr 2
do Regulaminu Rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA

Zespół Placówek Oświatowych w Mazurach Publiczne Przedszkole, Mazury 128, 36-130 Raniżów

tel. 17/22 85 013, e-mail: zpomazury@interia.pl

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do przedszkola:
 

WYBÓR ODDZIAŁU WG KOLEJNOŚCI PREFERENCJI(1 – oznacza oddział najbardziej preferowany; 2 – oznacza oddział najmniej preferowany)

 

Adres oddziału

Deklarowana liczba godzin pobytu dziecka

Godziny pracy przedszkola:

ul. Wolska: 7.00 -16.30, ul. Grunwaldzka: 8.00 -13.00

1

 

 

2

 

 

 

DANE KANDYDATA:

Imię

 

Drugie imię

 

Nazwisko

 

Data urodzenia

 

Miejsce urodzenia

 

PESEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w przypadku braku numeru PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

 

Adres zamieszkania

 

Adres zameldowania(wypełnić jeżeli jest inny niż zamieszkania)

 

 

 

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW KANDYDATA:

MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ

OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Imię i nazwisko

 

 

Numer telefonu

 

 

Adres e-mail

 

 

Adres zamieszkania

 

 

 

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW KANDYDATA:

I ETAP REKRUTACJI - KRYTERIA USTAWOWE

 1.  

Wielodzietność rodziny kandydata

ZAŁ.

 1.  

Niepełnosprawność kandydata

ZAŁ.

 1.  

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

ZAŁ.

 1.  

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

ZAŁ.

 1.  

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

ZAŁ.

 1.  

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

ZAŁ.

 1.  

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

ZAŁ.

II ETAP REKRUTACJI - KRYTERIA DODATKOWE (zaznaczyć X właściwy kwadrat)

 1.  

Praca zarobkowa rodzica/rodziców/opiekuna prawnego/opiekunów prawnych lub prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pobieranie nauki w systemie dziennym

ZAŁ.

 1.  

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola

ZAŁ.

 1.  

Kandydat został zgłoszony na pobyt w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie ponad podstawę programową

ZAŁ.

INFORMACJE O DZIECKU (np. informacje o stanie zdrowia dziecka mogące mieć znaczenie podczas pobytu dziecka w przedszkolu)

 

                                         

 

Świadomy/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 KK stwierdzam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszym formularzu w celu realizacji procesu rekrutacji do przedszkola.

Przyjmuję do wiadomości  i wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, archiwizowanie i udostępnianie danych osobowych zawartych w karcie w zakresie realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w całym cyklu kształcenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie tych danych przez przedszkole oraz organ założycielski i organy uprawnione do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie  procesu kształcenia i realizacji  powyższych działań w systemach informatycznych przedszkola oraz organów uprawnionych do nadzoru nad jednostkami oświatowymi. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 101, poz.926 z póź. zm).Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych jest Przedszkole Samorządowe w Mazurach, Mazury 128 , 36-130 Raniżów (na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r.(Dz.U. z 2004r. nr 100 poz. 1024).Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania w siedzibie przedszkola.

 

Mazury, dnia…………….....……………

                                                        ………………………………………………………………………….                …………………………………………………………………………
                                                Podpis ojca/opiekuna prawnego                                                            Podpis matki/opiekunki prawnej      

 

 

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 

Komisja rekrutacyjna  na posiedzeniu w dniu ….....................................................................................................................................

 • zakwalifikowała w/w kandydata do przedszkola
 • nie zakwalifikowała kandydata z powodu braków formalnych.

 

Komisja rekrutacyjna  na posiedzeniu w dniu …......................................................................................................................................

 • przyjęła w I etapie w/w kandydata do przedszkola
 • przyjęła w II etapie w/w kandydata do przedszkola
 • nie przyjęła kandydata z powodu ………………………………..……………………………………………................................................................

 

 

KRYTERIUM USTAWOWE

KRYTERIUM DODATKOWE

 

PODPISY KOMISJI:

nr

liczba uzyskanych punktów

nr

liczba uzyskanych punktów

 

Przewodniczący      …………………………………………………………………………………..

1

 

1

 

 

Członkowie: 

2

 

 

…………...............................………………………................……………………………………

3

 

2

 

 

 

4

 

 

……………………………….............................……….................……………………………….

5

 

3

 

 

 

6

 

 

………………………………..............................………….................……………………………

7

 

SUMA
PUNKTÓW:

 

 

SUMA PUNKTÓW:

 

………………………………..............................……………................…………………………

 

 

 

 

Załącznik nr 3

do Regulaminu Rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola
 

 

 

 

 

Mazury, dnia .........................................................

                              (data)

OŚWIADCZENIE

O WIELODZIETNOŚCI RODZINY[1] KANDYDATA
 

Oświadczamy, że dziecko, o którego przyjęcie wnioskujemy wychowuje się w rodzinie wielodzietnej.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................................................................

(podpis matki/opiekunki prawnej dziecka)

 

 

 

 

.....................................................................................................

(podpis ojca/opiekuna prawnego dziecka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4
do Regulaminu Rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola

 

 

Mazury, dnia .........................................................

                              (data)

.
 

OŚWIADCZENIE
O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU[2]KANDYDATA W RODZINIE ORAZ
O NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO DZIECKA WSPÓLNIE Z JEGO RODZICEM /

OPIEKUNEM PRAWNYM

Oświadczam, że samotnie wychowuję dziecko, o którego przyjęcie wnioskuję oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem/opiekunem prawnym.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

 

 

.....................................................................................................

(podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

 

Załącznik nr 5
do Regulaminu Rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola
 

 

 

 

Mazury, dnia .........................................................

                              (data)

OŚWIADCZENIE
RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO O PRACY ZAROBKOWEJ LUB PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO LUB O POBIERANIU NAUKI W SYSTEMIE DZIENNYM

 

MATKA/OPIEKUNKA PRAWNA

 

Ja niżej podpisana.............................................................................................................................................
oświadczam, że

 • pracuję w .............................................................................................................................................
 • prowadzę działalność gospodarczą w ..................................................................................................
 • prowadzę gospodarstwo rolne w ........................................................................................................
 • jestem osobą uczącą się w systemie dziennym w ...............................................................................
   

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

.....................................................................................................

(podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

 

OJCIEC/OPIEKUNPRAWNY

 

Ja niżej podpisany ............................................................................................................................................
oświadczam, że

 • pracuję w .............................................................................................................................................
 • prowadzę działalność gospodarczą w ..................................................................................................
 • prowadzę gospodarstwo rolne w ........................................................................................................
 • jestem osobą uczącą się w systemie dziennym w ...............................................................................
   

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

.....................................................................................................

(podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6
do Regulaminu Rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola
 

 

Mazury, dnia .........................................................

                              (data)

OŚWIADCZENIE
RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA KANDYDATA
DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W MAZURACH

 

Oświadczam/my, że rodzeństwo

 

..........................................................................................................................................................................
                                                                                                                                        (imię i nazwisko kandydata)

 

t j............................................................................................................................................
                                                    (imię i nazwisko dziecka)

 

................................................................................................................................................
                                                    (imię i nazwisko dziecka)

 

................................................................................................................................................
                                                    (imię i nazwisko dziecka)

 

uczęszcza do Publicznego Przedszkola w Mazurach.

 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

.....................................................................................................

(podpis matki/opiekunki prawnej dziecka)

 

 

 

.....................................................................................................

(podpis ojca/opiekuna prawnego dziecka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7
do Regulaminu Rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola
 

 

Mazury, dnia .........................................................

                              (data)

 

OŚWIADCZENIE

RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH O PLANOWANYM POBYCIE DZIECKA
 POWYŻEJ 5 GODZIN W PRZEDSZKOLU

 

 

 

Oświadczam/my, że ............................................................................................................................

(imię i nazwisko kandydata)

 

będzie przebywał/ła w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie ponad podstawę programową.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

 

.....................................................................................................

(podpis matki/opiekunki prawnej dziecka)

 

 

 

 

.....................................................................................................

(podpis ojca/opiekuna prawnego dziecka)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 8
do Regulaminu Rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola

 

 

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA

 

Zespół Placówek Oświatowych w Mazurach Publiczne Przedszkole, Mazury 128, 36-130 Raniżów

tel. 17/22 85 013, e-mail: zpomazury@interia.pl

 

 

Oświadczam, że moje dziecko:

 

DANE DZIECKA:

 1.  

Imię i nazwisko

 

 1.  

Data urodzenia

 

 1.  

Adres zamieszkania

 

 

 

od dnia 1 września 2018 r. będzie uczęszczało do Publicznego Przedszkola w Mazurach.

 

 

Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami). Rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo wglądu do zbieranych danych oraz uzupełniania, uaktualniania czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

Administratorem danych jest dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Mazurach Publiczne Przedszkole, Mazury 128, 36-130 Raniżów.

 

 

 

Mazury, dnia……………………………………

 

                                                        ………………………………………………………………………….                …………………………………………………………………………
                                                  Podpis matki/prawnej opiekunki                                                                        Podpis ojca/prawnego opiekuna

 

 

 

[1]Zgodnie z art. 20b pkt 1 ustawy o systemie oświaty wielodzietność rodziny - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

 

 

[2]Samotne wychowywanie dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem, wówczas nie jest samotnym rodzicem wychowującym dziecko.

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 141

W poprzednim tygodniu: 269

W tym miesiącu: 602

W poprzednim miesiącu: 1016

Wszystkich: 23785

Reforma edukacji

Rekrutacja